พญ. วิภาพร  เหล่าภักดี

พญ. วิภาพร เหล่าภักดี

Wipaporn Laopakdee, M.D.
เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา | ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2542
วุฒิบัตรสาขาสูติ นรีเวชวิทยา ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย,2546
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม