พญ. รัตน์ระพี  ทรัพย์สินชัย

พญ. รัตน์ระพี ทรัพย์สินชัย

Ratrapee Supsinchai, M.D.
เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์ | ประจำ : แผนกจิตเวช
ประวัติการศึกษา : ปี 2557 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2561 วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม