นพ. กรรชิต  คุณาวุฒิ

นพ. กรรชิต คุณาวุฒิ

Garnchit Kunawudhi, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
ประวัติการศึกษา : ปี 2423 แพทยศาสตรบัณฑิค คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2529 วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขวงอาชีวเวชศาสตร์ แพทยสภา
ปี 2532 ประกาศนียบัตรปริญญาโทอาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงค์โปร์
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม