นพ. ภคพล  เอี่ยมไพบูลย์พันธ์

นพ. ภคพล เอี่ยมไพบูลย์พันธ์

Pakkaphon Aiempaiboomphan, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2555 แพทยศาสตรบัณฑิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี 2561 วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม