นพ. กฤษฎากร  เพ็งคุ้ม

นพ. กฤษฎากร เพ็งคุ้ม

Krisadakorn Pengkoom, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
ประวัติการศึกษา : ปี 2555 Doctor of Medicine Gullasollaee of Medicine , Philippines
ปี 2561 ประกาศนียบัตรหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐาน สำหรับแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม