พญ. พีรยา  ภิรมย์รื่น

พญ. พีรยา ภิรมย์รื่น

Peraya Piromruen, M.D.
เชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา | ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2550
วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2555
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม