นพ. สมยศ  วนิชผล

นพ. สมยศ วนิชผล

Somyos Wanichapol, M.D.
เชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา | ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
ประวัติการศึกษา :

 แพทยศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (เกียรตินิยมอันดับ 1),2540
วุฒิบัตรประสาทวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย,2545
อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา,2546
Certificate International training program in sleep medicine Faculty of medicine, Chulalongkorn  University,2561
Certificate Board of International Sleep Medicine, Sleep Disorder  Specialist, World Sleep Society (WSS),2562

นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม