นพ. ชาติชัย  ชลสุวรรณกุล

นพ. ชาติชัย ชลสุวรรณกุล

Chadchai Chonsuwannakul, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร | ประจำ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,2541
วุฒิบิตรสาขาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,2547
วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,2551
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม