นพ. สัตตกรณ์  เหล่าชัย

นพ. สัตตกรณ์ เหล่าชัย

Sattakorn Laochai, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2547 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2555 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม