นพ. พัลลภ  ถิระวานิช

นพ. พัลลภ ถิระวานิช

PAANLOP TIRAWANISH, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง (Spine Surgery) | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2554 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2560 วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2563 วุฒิบัตรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การผ่าตัดกระดูกสันหลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม