นพ. เลิศรัช  วงษ์ราชธ์

นพ. เลิศรัช วงษ์ราชธ์

Lertras Wongrach, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา | ประจำ : แผนกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2543
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2548
วุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2552
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม