พญ. ชญาณิศา  เมฆพัฒน์

พญ. ชญาณิศา เมฆพัฒน์

Chayanisa Mekkhaphat, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ (Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care) | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : ปี 2549 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2553 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี 2558 วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม