นพ. นรเศรษฐ์  อุปริพุทธางกูร

นพ. นรเศรษฐ์ อุปริพุทธางกูร

Nopaset Uppariputtanggoon, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2554 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2559 วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ คณะแทพยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม