พญ. ปารณีย์  จันทร์อ่อน

พญ. ปารณีย์ จันทร์อ่อน

Paranee Junon, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ,2554
ประกาศนียบัตรสาขากุมาเวรศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี,2560
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม