นพ. นพพร  วรรณประเสริฐ

นพ. นพพร วรรณประเสริฐ

Nopporn Vanaprasert, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา (Orthopaedic Sports Medicine) | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : ปี 2553 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2560 วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2562  วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม