พญ. รุจิกานต์  อัมพรทีป

พญ. รุจิกานต์ อัมพรทีป

Rujikarn Umporntheep, M.D.
เชี่ยวชาญ : ตจวิทยา | ประจำ : ศูนย์ผิวพรรณและความงามกรุงเทพราชาวดี
ประวัติการศึกษา : ปี 2559 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี 2563 Master of science program in Dematology Mae Fah Luang University
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม