พญ. ฐิติมา  คณาเดช

พญ. ฐิติมา คณาเดช

Thitima Canadet, M.D.
เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา | ประจำ : แผนกตา
ประวัติการศึกษา : ปี 2545 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2547 วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแทพยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2553 ประกาศนียบัตรอนุสาขาจอตาและวุ้นตา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม