พญ. สุธิดา  บุญยะไวโรจน์

พญ. สุธิดา บุญยะไวโรจน์

SUTHIDA BOONYAWAIROJ, M.D.
เชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา | ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2542
วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2548
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม