ทพญ. ศศิวดี  สุประดิษฐ

ทพญ. ศศิวดี สุประดิษฐ

Sasiwadee Supradit, M.D.
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป | ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ประวัติการศึกษา :

 ทันตแพทยบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553

นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม