พญ. เมธีรา  อริยเดช

พญ. เมธีรา อริยเดช

Methira Ariyadej, M.D.
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2559 แพทยศาสตรบัฒฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม