พญ. วิชิดา  ประเสริฐรุ่งพาณิช

พญ. วิชิดา ประเสริฐรุ่งพาณิช

Vichida Prasertrungpanich, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป | ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ประวัติการศึกษา : ปี 2559 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม