นพ. นราวิชญ์  สมพรไพลิน

นพ. นราวิชญ์ สมพรไพลิน

Narawitch Sompornpailin, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชปฎิบัติทั่วไป | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : ปี 2559 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรฺ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม