นพ. นพพร  เจริญทอง

นพ. นพพร เจริญทอง

Nopporn Charoenthong, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร | ประจำ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
ประวัติการศึกษา :  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า,2548
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า,2554
วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลสงขลานครินทร์,2558
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม