นพ. ครองชัย  เกษมศรีธนาวัฒน์

นพ. ครองชัย เกษมศรีธนาวัฒน์

Krongchai Kasemsrithanawat, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์มะเร็งเต้านม | ประจำ : แผนกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา :

2539 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2546 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยบาล มหาวิทยามหิดล
2556 ประกาศนียบัตรสาขาศัลยศาสตร์ศรีษะ คอและเต้านม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทนาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม