พญ. จิตติมา  ธิบดี

พญ. จิตติมา ธิบดี

Chittima Thibbadee, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : ปี 2543  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2543  ประกาศนียบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปี 2543  วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายและภาวะวิกฤตการหายใจ 
ปี 2549   วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม