ทพญ. พิมพ์นารา  รัตนะ

ทพญ. พิมพ์นารา รัตนะ

Pimnara Rattana, D.D.S.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล | ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ประวัติการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2558
ทันตยแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล,2551
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม