นพ. วิภู  วิจาระ

นพ. วิภู วิจาระ

Vibhu Vijara, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร | ประจำ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2550
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า,2554
วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลสงขลานครินทร์,2557
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม