นพ. กิตติศักดิ์  ส่งทอง

นพ. กิตติศักดิ์ ส่งทอง

Kittisak Songthong, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง (Spine Surgery) | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา :

2552  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
2559 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม