พญ. มนัสวรรณ์  สันทนานุการ

พญ. มนัสวรรณ์ สันทนานุการ

Manasawan Santananukarn, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต ( เกียรตินิยม อันดับ 2 ) มหาวิทยาลัยนเรศวร,2553
ประกาศนียบัตร ฝ่ายอายุรศาสตร์สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ,2559
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม