พญ. ปิยะเรข  ปภิรัชนาท

พญ. ปิยะเรข ปภิรัชนาท

Piyarek Papirachanart, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต 2553
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์  รพ.ราชวิถี 2559
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม