พญ. วัณณิตา  ติงสรัตน์

พญ. วัณณิตา ติงสรัตน์

Wannita Tingsarat, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2559
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2562
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม