นพ. ชัดชัย  เมธาชวลิต

นพ. ชัดชัย เมธาชวลิต

Chatchai Metachaowalit, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : ปี 2558 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2564 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม