พญ. พรทิพย์  พงษ์ประติยานนท์

พญ. พรทิพย์ พงษ์ประติยานนท์

Pornthip Pongpratiyanon, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : ปี 2556 Gullas College of Medicine , University of the Visayas banila, Cebu, Phil
ปี 2564 วุฒิบัตรสาขาอายุศาสตร์ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม