นพ. ภัทร  ชุติมานุกูล

นพ. ภัทร ชุติมานุกูล

Patthara Chutimanukul, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : 2553  แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
2557  วุฒิบัตรสาขาอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ววิโรฒ
2559  วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรกรรมโรคไต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม