นพ. วงศ์วริศ  อภิจิรวัฑฒ์

นพ. วงศ์วริศ อภิจิรวัฑฒ์

Wongwaris Aphijirawat, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจ
ประวัติการศึกษา :

2552  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

2556  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม