นพ. ชาตรี  เปี่ยมศิริ

นพ. ชาตรี เปี่ยมศิริ

Chatree Peamsiri, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : ปี 2533 เเพทยศาสตรบัณฑิต คณะเเพทยศาสตร์วิทยาลัยเเพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ปี 2539 วุฒิบัตรสาขา อายุรศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์วิทยาลัยเเพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ปี 2542 วุฒิบัตรสาขา อายุรศาสตร์โรคข้อเเละรูมาติสซั่ม  คณะเเพทยศาสตร์วิทยาลัยเเพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ปี 2546 ประกาศนียบัตรอาชีวเวชศาสตร์ (2 เดือน) รพ.นพรัตน์ราชธานี
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม