พญ. จริญญา  สมประเสริฐกุล

พญ. จริญญา สมประเสริฐกุล

JARINYA SOMPRASERTKUL, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548
อายุรศาสตร์ทั่วไป, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม