นพ. บัณฑวิช  พลกล้า

นพ. บัณฑวิช พลกล้า

Bundhawich Polakla, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก | ประจำ : แผนกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : ปี2553  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี2558  วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
ปี2564  วุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม