พญ. ประพรพิม  อุตมโชติ

พญ. ประพรพิม อุตมโชติ

Prapornpim Utamachote, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : 2551  แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558  วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม