พญ. นัยยพัทธ  เอี่ยมกุลวรพงษ์

พญ. นัยยพัทธ เอี่ยมกุลวรพงษ์

Naiyapat Aeimkulvorapong, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,2552
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,2558
แพทย์ไม่รับนัดผ่านออนไลน์ กรุณาโทรนัดที่ 038-921-999