นพ. ธวัชชัย  พงษ์ทองพูล

นพ. ธวัชชัย พงษ์ทองพูล

Tavatchai Pongtongpoon, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า | ประจำ : แผนกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : 2544  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2551  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2553  วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม