พญ. จารุวรรณ  คลี่ฉายา

พญ. จารุวรรณ คลี่ฉายา

Charuwan Kleechaya, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล,2530
วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ , โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
แพทย์ไม่รับนัดผ่านออนไลน์ กรุณาโทรนัดที่ 038-921-999