นพ. นฤเบศ  รุ่งรัตนวิไล

นพ. นฤเบศ รุ่งรัตนวิไล

Narubade Rungrattanawilai, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : 2550  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
2558  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม