ทพญ. อัญชนา  ชโนเมธาภรณ์

ทพญ. อัญชนา ชโนเมธาภรณ์

Anchana Chanomethaporn, D.D.S.
เชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา | ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ประวัติการศึกษา : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2552 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2558 
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม