นพ. พัฒนพงษ์  วงศ์กาฬสินธุ์

นพ. พัฒนพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ์

Pattanapong Wongkalasin, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ | ประจำ : แผนกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : 2529  แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2535  วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม