พญ. เมธณี  ไทยวงศ์

พญ. เมธณี ไทยวงศ์

Meathanee Thaiwong, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ ,2553
แพทย์ไม่รับนัดผ่านออนไลน์ กรุณาโทรนัดที่ 038-921-999