พญ. ปาริฉัตร  สว่างเนตร

พญ. ปาริฉัตร สว่างเนตร

Parichat Sawangnate, M.D.
เชี่ยวชาญ : อาชีวเวชศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
ประวัติการศึกษา : 2527  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2531  วุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545  อนุมัติสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  แพทยสภา
2557  วุฒิบัตรหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม