นพ. อดุลย์  ปัญญากรณ์

นพ. อดุลย์ ปัญญากรณ์

Adul Panyakorn, M.D.
เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา | ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2536
วุฒิบัตรสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์,2542
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม