นพ. ณัฐกร  พุทธิอังกูร

นพ. ณัฐกร พุทธิอังกูร

Natthakon Phutthioangkun, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,2546
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,2552
แพทย์ไม่รับนัดผ่านออนไลน์ กรุณาโทรนัดที่ 038-921-999