นพ. เอกฤทธิ์  คำขัด

นพ. เอกฤทธิ์ คำขัด

Aekkarith Khamkhad, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา :

2550  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2555  วุฒิบัตรสาขาออรืโธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม